• (د ټیم لپاره غوښتنه کول د نوم نوم او ID ID دلته شامل دي)